Bảng Giá Phần Mềm Reset Máy In HP

4.9/5 - (127 votes)

Phần Mềm Reset Máy In HP

Link tải phần mềm kiểm tra serial, version, crum cho máy in HP: Click Here

Bảng Báo Giá Phần Mềm Reset Máy In HP:

Tên Máy In Firmware Version Tương Thích Giá Bán Firmware Version Cao Giá Sửa Bo Mạch Cho Version Cao
HP 408DN V4.00.01.18, V4.00.01.20, V4.00.01.21 650.000 vnđ V4.00.01.23, V4.00.01.24, V4.00.01.25, V4.00.01.28 1.200.000 vnđ
HP 432FDN V4.00.01.18, V4.00.01.20, V4.00.01.21 650.000 vnđ V4.00.01.23, V4.00.01.24, V4.00.01.25, V4.00.01.28 1.200.000 vnđ
HP 150A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.08 650.000 vnđ V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 1.200.000 vnđ
HP 150NW V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.08 650.000 vnđ V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 1.200.000 vnđ
HP 178NW V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.07, V3.82.01.08 650.000 vnđ V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 1.200.000 vnđ
HP 179FNW V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.07, V3.82.01.08 650.000 vnđ V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 1.200.000 vnđ
HP 103A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 275.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.15 450.000 vnđ
HP 107A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 275.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.15 450.000 vnđ
HP 107R V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 275.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.15 450.000 vnđ
HP 107W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 275.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.15 450.000 vnđ
HP 108A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 275.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.15 450.000 vnđ
HP 108W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 275.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.15 450.000 vnđ
HP 131A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 350.000 vnđ V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 650.000 vnđ
HP 135A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 350.000 vnđ V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 650.000 vnđ
HP 135R V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 350.000 vnđ V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 650.000 vnđ
HP 135W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 350.000 vnđ V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 650.000 vnđ
HP 136A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10 350.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.17 650.000 vnđ
HP 136NW V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10 350.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.17 650.000 vnđ
HP 136W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10 350.000 vnđ V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.17 650.000 vnđ
HP 137FNW V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 350.000 vnđ V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 750.000 vnđ
HP 133 V3.82.01.01, V3.82.01.02 350.000 vnđ V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 650.000 vnđ
HP 138 V3.82.01.01, V3.82.01.02 350.000 vnđ V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 650.000 vnđ

Add Comment